Etusivu » Hyviä käytäntöjä

Hyviä käytäntöjä

Hyvä käytäntö voi yhtä hyvin olla sosiaalinen innovaatio, kuten uusi näkökulma vallitsevaan ongelmaan tai täysin uusi toimintamalli. Toisaalta hyvä käytäntö voi olla jo vakiintunut toimintatapa ja työmenetelmä, joilla päästään hyviin tuloksiin, mutta jonka kohdalla tieto vaikuttavuudesta ei ole vielä levinnyt laajalle.

Sivuston tähän osioon on koottu esimerkkejä väkivallan vähentämisen hyvistä käytännöistä. Yhteistä sivustolle kootuille hankkeille on, että niiden vaikuttavuutta on arvioitu empiirisesti. Sivusto noudattaa Euroopan rikoksentorjuntaverkoston (EUCPN) hyvien käytäntöjen kriteereitä. Hyvän käytännön kriteerit täyttävä hanke, ohjelma tai projekti:

  • on hyvin muotoiltu
  • ehkäisee rikollisuutta
  • on käytössä jossakin EU-maassa
  • on merkityksellinen useammalle EU-maalle
  • on toistettava
  • on menestyksellinen

Mikä toimii?

Suuri määrä empiirisiin asetelmiin perustuvaa tutkimuskirjallisuutta osoittaa, että väkivaltaa on mahdollista ehkäistä. Todistusaineisto on huomattavasti vahvempaa niiden hankkeiden arvioinneissa, joissa näkökulma on kansanterveydellinen rikosoikeudellisen näkökulman sijaan. Lisäksi hankkeet, joissa alennetaan väkivallan riskitekijöitä ja vahvistetaan suojaavia elementtejä (esimerkiksi lapsuudessa) ovat teholtaan vaikuttavampia kuin hankkeet, joissa väkivaltaisuuteen puututaan sen jo tapahduttua.

Yksikään ohjelma, käytäntö tai menetelmä ei kuitenkaan yksinään pysty yksilötasolla täydellisesti ehkäisemään väkivaltaa tai tulevaisuuden väkivaltaista käyttäytymistä. Sen vuoksi myös myöhemmässä elämänvaiheessa tehtävät interventiot ovat tärkeitä väkivallan vastaisessa työssä, vaikka niiden toteuttaminen on usein kallista.

Suurin osa väkivallan vähentämisen tuloksellista ohjelmista edellyttää moniammatillista, monitieteistä ja poikkihallinnollista otetta. Erilaisten hankkeiden implementaation yhteydessä tulisi aina toteuttaa kriittinen arviointitutkimus, jotta hankkeen konkreettisista vaikutuksista ja toimivuudesta kyettäisiin kartuttamaan luotettavaa tietoa. On myös tärkeää ottaa huomioon maa- ja kohderyhmäkohtaiset tekijät. Suuri osa toimiviksi arvioiduista käytännöistä ja hankkeista on kehitetty Yhdysvalloista eivätkä ne siten välttämättä ole sellaisenaan sovellettavissa muihin maihin. On kuitenkin todennäköistä, että hyviä tuloksia tuottaneissa hankkeissa on yksittäisiä elementtejä, kuten työmenetelmiä, joiden soveltaminen myös Suomen oloissa on mielekästä.

Lisätietoa

Euroopan rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN)

 
Julkaistu 22.6.2017