Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Väkivallan vähentämiskeinoja » Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan toimenpiteitä useilla yhteiskunnan toiminta-alueilla. Erityisen tärkeää on vanhemmuuden ja kasvattamisen tukeminen, sillä niiden vaikutukset lapsen kehitykseen ovat pitkäkestoisia ja yltävät arvoperustoihin.

Kehittyäkseen tasapainoisiksi lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempien tai muiden välittävien aikuisten kontrollia. Ehjään ja hyvin toimivaan kotitaustaan kuuluu mm. vanhempien huolehtivuus, ruumiillisen rankaisun välttäminen sekä vanhempien alkoholinkäytön hallinta. Lastensuojelun keskusliitto on toteuttanut kuritusväkivallan ehkäisemiseksi Älä lyö lasta -hankkeen .

Lastensuojelutyötä tulisi tehostaa vanhemmuutta tukevaksi heti ensimmäisten ongelmien ilmaannuttua. Äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä päivähoidossa tulisi edistää lasten ja perheiden erityisen tuen tarpeen varhaista havaitsemista ja tehostaa tuen antamista. Erilaisia varhaisen puuttumisen menetelmiä on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) varhaisen puuttumisen toiminnan VARPU-hankkeessa. Varpu.fi -sivustolla esitellään Varpu-verkoston varhaisen puuttumisen ja tuen toiminnan eettiset periaatteet, eri tahojen varhaiseen puuttumiseen ja tukeen liittyvää toimintaa ja hyviä käytäntöjä.

Oppimisvaikeuksilla - etenkin lukemaan oppimisessa - on merkittävä vaikutus myöhempään elämässä menestymiseen sekä rikolliseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Varhaisessa vaiheessa aloitetuilla tukitoimilla voidaan ehkäistä syrjäytymisriskiä. Esi- ja alkuopetuksessa tulisikin kiinnittää huomiota lasten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tarjota riittävästi tukitoimia.

Sivun alkuun


Koulu on merkittävä toimintaympäristö väkivallan ehkäisemisessä. Koulun sosiaalinen ympäristö tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa lasten ja nuorten käyttäytymiseen, ja antaa mahdollisuuden vuorovaikutustaitojen opettelemisen.

Koulukiusaamisproblematiikalla on yhtymäkohtia muuhun aggressiiviseen käyttäytymiseen ja väkivaltaan. Nuorisoväkivallan ehkäisyn kannalta yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on koulukiusaamiseen puuttuminen. Kiusaamattomuuden tulee sisältyä väkivallattomuuskasvatukseen.

Opetushallitus on laatinut koulun turvallisuuden tueksi verkkomateriaalin, johon sisältyy muun muassa koulutyöympäristöön liittyvää aineistoa. Materiaalin perusteella koulut voivat selvittää ja arvioida itse turvallisuuteensa liittyvät epäkohdat ja tehdä suunnitelmat niiden poistamiseksi. Ennalta ehkäisevyyteen liittyy turvallisuussuunnitelma, joka kouluilta vaaditaan pelastustoimilain (1123/2003) nojalla. Ennalta valmisteltujen ohjeiden laatiminen helpottaa toimintakyvyn säilymistä kriisitilanteissa, tukee lasten ja aikuisten toipumista sekä auttaa estämään psyykkiset ja fyysiset haittavaikutukset. Tarkoituksena on, että kouluyhteisö voi toimia tarkoituksenmukaisesti yhteisön tai sen jäsenten psyykkistä tai fyysistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa.

Viranomaisyhteistyön ennalta ehkäisevyyden arvo on tiedostettu. Poliisin toteuttama ennalta ehkäisevä työ kouluissa näkyy oikeuskasvatuksena sekä laillisuuteen liittyvänä tietoutena päihteiden käytöstä, teräaseiden hallussa pidosta ym. Oikeuskasvatuksellisesti parhaiksi vaihtoehdoiksi ovat osoittautuneet koulussa järjestetyt sosiaaliset sovittelutilanteet.

Sivun alkuun


Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi toteutettuja hankkeita:


Lisätietoja ja julkaisuja eri aiheista:

Turvataidot

Lastensuojelu ja varhainen puuttuminen

Kouluympäristö

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Sivun alkuun


Lainsäädännön keinot

Muuta

Sivun alkuun


 
Julkaistu 4.8.2014