Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Väkivallan vähentämiskeinoja » Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

Naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista, tiedostamista, havaitsemista ja ehkäisemistä on pyrittävä parantamaan kaikkialla yhteiskunnassa. Väkivaltakierteen katkaisemiseksi tarvitaan usein ulkopuolista puuttumista. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi on kehitetty erilaisia toimintamalleja.

Väkivalta ei ole yksityisasia

Naisiin kohdistuvasta vakavimmasta väkivallasta suurin osa on puolison tai muun lähipiirin tekemää. Tämä väkivalta jää usein tulematta ulkopuolisen tietoon, vaikka ilmitulo auttaisi kuitenkin sekä uhria että tekijää pitkällä tähtäimellä. Jos epäilee toisen joutuneen lähisuhdeväkivallan kohteeksi, asian puheeksi ottaminen on suotavaa ̶ se voi olla ensimmäinen askel väkivallasta irtautumiseen. Kansalaisten valmiuksia toimia itse väkivallan vähentämiseksi tulisi lisätä.

Parisuhteissa tapahtuvan väkivallan erityispiirteitä ovat:

  • väkivalta on usein toistuvaa
  • väkivalta muuttuu ajan myötä vakavammaksi
  • fyysisen väkivallan lisäksi siihen liittyy alistamista ja kontrolloimista

Väkivalta parisuhteessa on jatkunut yleensä jo melko pitkään, ennen kuin se tulee viranomaisten tietoon. Koska uhrin on vaikea hakea apua häpeän, syyllisyyden, pelon tai voimattomuuden vuoksi, parisuhdeväkivallan erityispiirteet tulisi tunnistaa paremmin ja ottaa huomioon uhrin auttamiseen ja väkivallan vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä.

Suuri osa naisiin kohdistuvasta väkivallasta tapahtuu kodeissa ja sitä ei aina mielletä yleiseksi turvallisuuskysymykseksi. On tärkeää, että poliittiset päättäjät, työntekijät, järjestöjen edustajat ja tavalliset kuntalaiset mieltävät perhe- ja läheisväkivaltaan puuttumisen tärkeäksi turvallisuussuunnittelun tavoitteeksi. Perhe- ja läheisväkivaltaan liittyvät ongelmat tulee kartoittaa paikallistasolla ja laatia lista ehkäisyä koskevista asioista, joihin puututaan konkreettisin toimenpitein. Perhe- ja läheisväkivaltaan liittyvää tietoa ja koulutusta on oltava riittävästi.

Sivun alkuun


Ennakoivia toimenpiteitä tarvitaan

Toimenpiteiden tulisi olla ennakoivia ja uhrin turvallisuuden huomioivia. Väkivallan tunnistaminen esim. hoidon tarpeen taustasyyksi mahdollistaa paremman hoidon sekä toimet, joilla väkivallan toistumisriskiä voidaan vähentää. Naisuhrien tunnistamista voidaan tehostaa systemaattisilla seulonnoilla terveydenhuollon eri toimipisteissä ja äitiys- ja lastenneuvoloissa.

Lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi on toteutettu erilaisia valtion toimenpiteitä, kuten esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi 2004-2007 . Ohjelman aikana lähes jokaiseen Suomen kuntaan on nimetty lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilö; lisäksi on perustettu työryhmiä ja käynnistetty lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn ja väkivaltatyöhön tarvittavien toimintamallien ja työkäytäntöjen kehittämistyötä, ja luotu toimintamalleja ja palveluketjuja. Hyvät käytännöt sisältävät yhteisymmärryksen siitä, mitä tapahtuu, kun jonkin toimijan tietoon tulee väkivaltatilanne.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi on vuosille 2010-2015 laadittu poikkihallinnollinen ohjelma. Ohjelma sisältää toimenpiteitä väkivallan ehkäisystä, uhrin suojelemisesta ja tukitoimista sekä rikoksentekijän saattamisesta vastuuseen teoistaan. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma (2010) .

Väkivaltaa tehneille miehille tarkoitettuja ohjelmia, joilla pyritään estämään väkivallan uusiminen, on käytössä useissa maissa. Lähinnä vapaaehtoisuuteen perustuvia yksityisen terapeuttien palveluita ja järjestöjen tarjoamia ohjelmia on käytössä myös Suomessa. Ulkomaiset arviotutkimukset viittaavat siihen, että tällaiset ohjelmat auttavat muutokseen motivoituneita miehiä väkivallattomien toimintatapojen löytämisessä.

Eri tahojen hyvä yhteistyö on yksi avaintekijä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja väkivallan seurausten lieventämisessä. Hyviä paikallistason mallihankkeita yhteistyön kehittämisessä ovat esim. Porvoon Mitta täysi -hanke, Espoon poliisin ja syyttäjän yhteistyö palvelujärjestöjen kanssa väkivaltaa tehneiden miesten ohjaamiseksi väkivallan katkaisuohjelmiin sekä Helsingin Malmin mallin mukainen yhteistyö ensiapuaseman, poliisin, oikeusviranomaisten ja järjestöjen kesken.

Sivun alkuunMalleja väkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi


Paikallinen turvallisuussuunnittelu ja yhteistyö

Kampanjat ja muita linkkejä

Sivun alkuun


 
Julkaistu 4.8.2014