Syrjäytymisen ehkäisy

Syrjäytymisriskit näkyvät jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Niitä ennakoivat varhaiset käyttäytymishäiriöt. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä eri viranomaisten yhteistyöllä on merkittävä rooli.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) varhaisen puuttumisen toiminnan VARPU-hankkeessa on kehitetty varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen liittyviä menetelmiä. Peruskoulussa syrjäytyminen koskee nuoria, jotka eivät saavuta heille asetettuja tavoitteita. Syrjäytymisriski on vuorovaikutuksessa ympäristöltä saadun palautteen kanssa.

Erityisessä syrjäytymisvaarassa ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret. Näiden nuorten väkivallan vähentämisestä on sekä kotimaisia että ulkomaisia hyviä käytäntöjä. Myös asunnottomien nuorten riski joutua väkivallan kohteeksi on merkittävä.

Asunnottomuus liittyy usein päihde- ja mielenterveyden ongelmiin. Asunnottomuuden vähentämisohjelmissa on etsitty tukea asunnottomuusongelman ratkaisemiseksi.

Nuorten yhteiskuntaan kiinnittymisessä koulutuksella ja työllä ja sosiaalisilla suhteilla on tärkeä rooli. Nuorten pitkäaikainen työttömyys on erittäin suuri riskitekijä. Työelämästä syrjäytyneiden miesten väkivalta hallitsee Suomen henkirikollisuutta. Työttömyyskoulutus estää usein syrjäytymistä, vaikkei se välttämättä johda työttömyyden loppumiseen.

 
Julkaistu 4.8.2014