Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Väkivallan vähentämiskeinoja » Työpaikkaväkivallan ehkäisy

Työpaikkaväkivallan ehkäisy

Työnantajalla on työturvallisuuslain (738/2002) mukaan velvollisuus huolehtia työntekijäin terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työantajan selvittämään ja arvioimaan työntekijää työssä uhkaavan vaaran ja ryhtymään toimiin ilmeisen väkivallan uhkan ja työntekijän terveydelle haitallisen häirinnän ehkäisemiseksi ja epäkohdan poistamiseksi. Laki edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijän näihin turvallisuuskysymyksiin.

Työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai -laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. Mikäli työhön liittyy väkivallan uhka, on työnantajan laadittava menettelytapaohjeet, joissa ennakolta kiinnitetään huomiota uhkaavien tilanteiden hallintaan. Ohjeissa tulee määritellä, kuinka väkivaltatilanteen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoittaa. Tarvittaessa on tarkistettava turvallisuusjärjestelyjen ja -laitteiden toimivuus.

Jos työnantajalla ei ole vaarojen arviointiin tarvittavaa riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisesti. Arviointi on pidettävä ajan tasalla ja tarkastettava olosuhteiden muuttuessa.

Työyhteisö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa väkivaltariskien ehkäisyyn ja hallintaan. Hyvän työilmapiirin ansiosta voidaan käsitellä helpommin vaikeitakin asioita. Työntekijöiden tulisi keskenään avoimesti keskustella tapahtuneista väkivalta- ja uhkatilanteista. Työyhteisössä voidaan miettiä todennäköisiä väkivallan uhkatilanteita ja niiden käsittelyyn soveltuvia toimintatapoja. Kun yhteiset toimintatavat on sovittu, ne ovat kaikkien tiedossa, niitä on harjoiteltu ja kaikki noudattavat niitä, voidaan väkivalta- ja uhkatilanteiden syntymistä välttää ja niistä koituvia haittoja vähentää.

Perusturvallisuutta voidaan parantaa työympäristöön sekä valvonta- ja hälytyslaitteisiin liittyvillä ratkaisuilla. Yksinkertaisia keinoja ovat mm. ovien lukituksista huolehtiminen, aseeksi kelpaavien esineiden piilossa pitäminen sekä pakomahdollisuuden järjestäminen ja avun saannista huolehtiminen hätätilanteissa.

Työyhteisössä on huolehdittava myös väkivaltatilanteisiin joutuneiden tuesta. Raportoimalla väkivalta- ja uhkatilanteista saadaan tietoa, kuinka usein ja millaisia tilanteita tapahtuu sekä voidaan pohtia yhdessä, miten tilanne voitaisiin vastaisuudessa välttää.

Työväkivallan vähentämiseksi on erilaisia hyviä malleja ja menetelmiä, kuten kaupan alojen KAURIS (kaupan riskit). Se on Työterveyslaitoksessa kehitetty menetelmä, joka auttaa arvioimaan työpaikoittain väkivaltariskit ja varautumistason sekä käynnistämään toimet turvallisuuden edistämiseksi. Työterveyslaitos on koonnut menetelmäpakkiinsa eri organisaatioiden laatimia työolojen arviointi- ja kehittämismenetelmiä.


 
Julkaistu 22.6.2017