Första sidan » Förebyggande av våld

Förebyggande av våld

Våld är ett mångfasetterat fenomen och dess grunder kan vara olika beroende på synvinkel som används. Världshälsoorganisationen WHO har med hjälp av en ekologisk modell åskådliggjort faktorer och verkningsförhållanden som våldets invecklade karaktär har på olika nivåer.

EN EKOLOGISK MODELL FÖR FÖRSTÅELSE AV VÅLD

Individen - Den första nivån i den ekologiska modellen försöker känna igen biologiska och personhistoriska faktorer som kommer till uttryck i individens beteende. Här söks det eventuella drag som ökar risken för våld.
Nära förhållanden - Modellens andra nivå försöker känna igen hur sociala förhållanden ökar risken för våld. T.ex. att bo med en våldsam partner ökar risken att råka ut för att uppleva våld. Ungdomar å sin sida är benägna till inflytanden av vänner.

Gemenskapen - Den tredje nivån granskar gemenskapen och sociala förhållanden som verkar i den. Dessa gemenskaper är bl.a. skolor, arbetsplatser och grannskap. Här försöker man känna igen drag som verkar i gemenskapen och som har anknytning till våld. T.ex. ett grannskap som drabbas av hög arbetslöshet eller brottslighet eller social marginalisering ökar risken för våld.

Samhället - Den fjärde och sista nivån granskar vidare samhälleliga faktorer med anknytning till våld. Dessa är bl.a. kulturella normer som accepterar användning av våld i konfliktlösning. Vidare samhälleliga faktorer är också utbildningspolitiken, den ekonomiska politiken och socialpolitiken som upprätthåller social och ekonomisk olikvärdighet mellan grupperna i samhället.

I den ekologiska modellen förstås våldet först och främst som våldsamhet, aggressivitet eller benägenhet/tendens att använda våld. Våldet kan ändå också uppfattas som en händelse som har sin förhistoria och sina grunder och där parterna träffar olika val - liksom i övrigt när de uppför sig - och där det av flera och även sådana faktorer som vanligen inte uppfattas som grunder för våld beror om det används våld samt hur och med vilka följder.

 
Publicerad 22.6.2017