Första sidan » Våldsbrottslighet

Våldsbrottslighet

Antalet grova våldsbrott som myndigheterna får kännedom om är i Finland högt jämfört med de flesta andra västliga länder.

Männen begår i Finland den största delen av grova våldsbrott mot vuxna män och kvinnor. Däremot begås en betydande del av våld mot barn under skolåldern av kvinnor (barnens mödrar). Den som dödar en man är vanligast en vän eller en bekant och våldsbrottsligheten bland män präglas som helhet sett våldet bland marginaliserade och alkoholiserade män. Kvinnor upplever våld oftast i parförhållanden: den som dödar en vuxen kvinna är vanligen make, före detta make, partner eller egen son. Brott mot barnens liv begås vanligast av barnets mor eller far.

Antalet misshandelsbrott som anmälts till polisen har ökat under de tio senaste åren. Ökningen har huvudsakligen bestått av lindriga misshandelsfall. Antalet hemalarm med anknytning till våld i familjen har också ökat och även antalet våldtäkter som kommit till polisens kännedom har ökat under de senaste åren.

Enligt offerundersökningar har andelen dem som upplevt våld ändå förblivit avsevärt stabil under de senaste åren och rent av gått ned en aning. Årligen faller var tionde finländare som fyllt 15 år offer för hot eller våld.

Skillnaden mellan polisens statistik och resultaten i offerundersökningarna förklaras av att särskilt lindrigare misshandelsbrott har under de senaste tjugo åren börjat anmälas och kommer i dagen betydligt oftare. Delvis är en orsak till skillnaden också att offerundersökningarna inte når de befolkningsgrupper där både risken för att falla offer för våld och att göra sig skyldig till våld är störst. Offerundersökningarna beskriver närmast brottslighetsutvecklingen som skett bland majoritetsbefolkningen. Polisens statistik är speciellt i fråga om grovt våld socialt neutralare och beskriver bättre den ändring i brottslighet som skett bland hela befolkningen, även i marginalgrupper.

Problemet med polisens statistik är ändå den stora andelen brottslighet som inte kommer i dagen. Enligt en uppskattning av Rättspolitiska forskningsinstitutet är det bara ca 7 % av all misshandelsbrottslighet som polisen får kännedom om. Andelen brottslighet som inte kommer i dagen är särskilt stor i våldsbrott där offren är barn och åldringar samt allmänt i våld inom familjen. Den är mycket stor också i sexualbrotten. Polisen får kännedom om huvuddelen av det grövsta våldet där offret har orsakats allvarliga skador som kräver sjukhusvård. När det gäller brott mot liv får polisen kännedom i över 95 % av fallen.

 
Publicerad 22.6.2017